تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

آیا در کتب اربعه حدیثی به این مضمون وجود دارد که با مرد احمق ازدواج کن اما با زن احمق ازدواج مکن، زیرا از مرد احمق فرزند نیکو به وجود می آید اما از زن احمق خیر!؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی موجود است. به کتاب وسائل الشیعه جلد 14 باب 33 مراجعه کنید.
7511
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله