تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

با توجه به اینکه گفته میشود ملائکه عقل محض هستند و خالی از شهوات چگونه این مطلب را میتوان با قضیه فطرس ملک جمع نمود؟ و آیا ماجرای فطرس ملک از جهت سندی و روایی ثابت است؟ دیدگاه شیعه در رابطه با عصمت ملائکه چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
روایتش در کتاب کامل الزیارات است و نمی شود به راحتی رد کرد، و اگر ملائکه به تمام معنی مجرّد نباشند ـ که بعضی قائلند ـ مطلب روشن است.
6360
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله