تحت بخش: شبهاتشبهات

به طور اتفاقی به یک متنی برخوردم که خیلی استادانه بااستدلال های عجیب ،منکرنبوت حضرت محمد بود و....
میخواهم کمی از حرف هایش را جواب دهم.ولی جواب هایم کامل نیست ونمی توانم خوب استدلال کنم وازشماخواهش می کنم،بعضی از حرف های این شخص را دراین ایمیل وبقیه را درایمیل های بعدی جواب دهید.من متن کتاب ایشان را دقیقا مینویسم.


درادامه ادعاهای محمد بگویم که انکارنمی کنیم او علمش زیادبود وکارهای عجیبی انجام داده که البته سحربودنش بعیدنیست.حال اگر سحر هم نباشد فقط میتواند این باشد که محمد پیامبرنیست.ولی چون درستکاراست واز فساد قریش خسته شده بود،ادعای دروغ نبوت کردتا کمی مردم را درست کند.خداوندهم چون دوست داشتند مردم به نیکی بروند وازکار محمدبدشان نمیامد،کاری نکردند که محمد را رسوا کند وبه اوکمک هایی هم کردندمثل بعضی معجزات محمد مثل شق القمر.متاسفانه آشکارنشد محمد پیامبرنیست ولی مردم را کمی ازفساد دور کرد.متاسفانه مسلمانان گمراه شدند وفکر کردنداونبی است وهرچه میگوید درست است ولی می دانیم محمد درحرف هایش اشتباه کم ندارد.
شاید حرف هایش داستانی باشد که ازخودش ساخته است وباید حرفش را اثبات کند ولی ازشماخواهش می کنم،درجوابتان ازاو نخواهید ثابت کند که حرفش درست است وشما ثابت کنید که اواشتباه میگوید وچون منطق مال ماست این امکان دارد.

بسمه تعالی
السلام علیکم
گوینده این کلام اگر خدا را قبول دارد، نباید خدا یک دروغ گو را ـ والعیاذ بالله ـ کمک کند و حتی معجزه بر دست او ظاهر نماید. ظهور معجزه ـ مثل شق القمر که گوینده قبول دارد ـ دلیل صدق است.
پس این شخص حتّی خدا را هم درست نشناخته.
بنده از شمای 17 ساله می خواهم قبلاً مبانی دینی و مذهبی خود را تقویت کنید سپس در صورت لزوم به این حرف ها بپردازید.
موفق باشید
7945
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله