تحت بخش: عدم تحریف قرآنعدم تحریف قرآن

در بحث تحریف قرآن مگر قرآن علی (علیه السلام) با قرآن عثمان (ملعون) چه فرقی داشت که قرآن حضرت را نپذیرفت؟ و اگر فرق داشت بحث محفوظ بودن قرآن از تحریف چه می شود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی، بین قرآن حضرت و قرآن موجود، فرق بوده، در روایت است که «فلمّا جمعه کلّه وکتبه بیده علی تنزیله وتأویله والناسخ منه والمنسوخ...» و همین معنا را شیخ مفید در کتاب (اوائل المقالات) و دیگران فرموده اند.
2242
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله