تحت بخش: شفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائتشفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائت

سلام عليکم.
در بحث وسيله اينکه به پيامبر ميشود متوسل گرديد حداقل در مورد استغفار مورد قبول است چون در قرآن هم هست.
اما اينکه ما از ايشان حاجتي داشته باشيم غير از استغفار چگونه قابل توجيه است؟
اينکه از ائمه بخواهيم چطور؟
اولياء الهي (مثلا امام زاده، مثل حضرت عباس) و افراد صالح و مومن چگونه است؟
و اينکه تفاوت مرده و زنده در اين بحث چگونه حل ميشود؟ البته در اين بخش نيز پيامبر مورد نظرم نيستند.

بسمه تعالی
السلام علیکم
وقتی در مغفرت که فقط دست خدا است وساطت داشته باشند در حوائج مادی دنیوی به طریق اولی.
و البته، وقتی تقاضای وساطت می کنیم و گاهی هم از خودشان می خواهیم، و هر دو درست است.
اولیاء الهی نیز نزد خدا آبرو دارند و درخواست شفاعت درست است.
و فرق به مرده و زنده نیست، زیرا آن ها در عالم برزخ حیات دارند.
این مطالب مستنداً در کتب مفصّلاً بحث شده و به حرفهای وهّابیون نباید گوش کرد.
8531
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله