تحت بخش: شفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائتشفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائت

آیا می شود به آیه وتعاونوا علی البر والتقوی به کمک گرفتن از غیر خدا و جایز بودن آن بدون البته با نیت پاک ودر راستای نیکی وتقوا استدلال کرد؟
چون تعاونوا از ریشه عون یعنی همان ریشه کلمه نستعین است.
وآیا به آیه 95 سوره کهف که حضرت ذوالقرنین از مردم طلب یاری می کرد میتوان به وهابی هایی که مطلق می گویند کمک خواستن از غیر خدا جایز نیست استدلال کرد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بله می شود.
8196
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله