تحت بخش: احکام شرعی و مسائل مستحدثهاحکام شرعی و مسائل مستحدثه

سلام علیکم
می فرمایند در مورد اموالی که دور انداخته می‌شوند (ارزان یا گران) اگر صاحب اموال از آن اموال اعراض کند می توان آن اموال را تملک و مال خود کرد.
چگونه می توان فهمید که صاحب مال از آن اعراض کرده است؟ به عبارت دیگر از نظر شرعی اعراض چگونه محقق می شود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
منظور از اعراض رفع سلطنت خود است از مال که فرمود «الناس مسلّطون علی اموالهم» و این با قرائن و شواهد احوال معلوم می‌شود.
8862
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله