انگيزه و هدف جاعلان

انگيزه و هدف جاعلان
گمان قوى و غالب اين است كه هدف از جعل اين روايت با اين متن، اين بوده است كه به وسيله آن با حديث واقعى «ثقلين» مقابله و معارضه شود; حديثى كه مورد پذيرش و اتّفاق نظر مسلمانان است و نسبت به صدور آن از پيامبرِ پروردگار جهانيان يقين وجود دارد.

دستبردی در حدیث ثقلین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=8&mid=44&pgid=310