سند روايت در كنز العمّال

سند روايت در كنز العمّال
يكى ديگر از راويان اين روايت متّقى هندى است. وى اين روايت را از حاكم نيشابورى و ابى بكر شافعى از ابو هريره نقل كرده است.
بديهى است كه با توجّه به آن چه بيان شد وضعيّت حديث ابى هريره روشن شد. متّقى هندى اين روايت را از حاكم نيشابورى به نقل از ابن عبّاس آورده كه وضعيّت آن سند نيز معلوم شد. بيهقى نيز اين روايت را از ابن عبّاس نقل كرده كه وضعيّت آن را نيز روشن نموده ايم.
متّقى هندى اين روايت را از كتاب الابانه از ابو هريره نقل كرده است. وى پس از نقل حديث مى نويسد:
نويسنده كتاب الابانه به غرابت حديث تصريح كرده، چرا كه اين روايت از ابو هريره نقل شده است(1).

(1) ر.ك صفحه 26 از همين كتاب.

دستبردی در حدیث ثقلین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=8&mid=43&pgid=308