سند روايت در السنن الكبرى بيهقى

سند روايت در السنن الكبرى بيهقى
اين روايت در السنن الكبرى بيهقى نيز با دو سند نقل شده است. يكى از طريق ابن عبّاس و ديگرى از طريق ابو هريره. در سلسله سند نخستين ابن ابى اويس است و در دومى صالح بن موسى طلحى. وضعيت هر دو راوى نيز در بررسى سند روايت المستدرك حاكم روشن شد.

دستبردی در حدیث ثقلین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=8&mid=43&pgid=304