ج ـ بررسى سند روايت مالك

ج ـ بررسى سند روايت مالك
سومين محور بررسى روايت مالك از نظر سند است. اين روايت در الموطّأ سندى ندارد. سيوطى در شرح الموطّأ مى نويسد:
ابن عبدالبرّ اسناد اين كتاب را از طريق حديث كثير بن عبداللّه بن عمرو بن عوف از پدرش از جدّش متّصل كرده است(1).
ما در ادامه درباره اين سند طبق روايت ابن عبدالبرّ در كتاب التمهيد سخن خواهيم گفت.

(1) تنوير الحوالك: 2 / 208.

دستبردی در حدیث ثقلین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=8&mid=43&pgid=301