سند روايت در كتاب الموطّأ

سند روايت در كتاب الموطّأ
جايگاه اصلى اين روايت، همان روايت مالك در كتاب الموطّأ است. در اين مورد از سه محور به بررسى و پژوهش مى پردازيم.

دستبردی در حدیث ثقلین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=8&mid=43&pgid=298