بنده شایسته خدا

بنده شايسته خدا
علامه حلى رحمه الله فرمود:
فرزندش امام موسى كاظم عليه السلام نيز به «عبدصالح; بنده شايسته خدا» خوانده مى شد.
اين مطلب در كتاب هاى شيعه و سنى در شرح حال حضرت امام كاظم عليه السلام بيان شده است.1


1 . از ميان كتاب هاى اهل سنت مى توان به اين منابع مراجعه كرد: صفة الصفوة: 2 / 124، مرآة الجنان: 1 / 394، تهذيب الكمال: 29 / 44، تاريخ بغداد: 13 / 27، تهذيب التهذيب: 10 / 302، مطالب السئول: 76.

پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد سوم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=50&mid=238&pgid=3049