طرح شبهه ای پوشالی

طرح شبهه اى پوشالى
ابن تيميّه مى نويسد:
«اين سخن وى كه «او (امام صادق عليه السلام) به عبادت مشغول و از رياست روى گردان بود»، از تناقض گويى هاى اماميه است. زيرا طبق باور شيعه، بر امام واجب است براى رياست و امور مربوط به آن اقدام كند. در آن زمان نيز فقط او امام شيعيان بوده است. اگر قيام به امر امامت واجب است، پس بايد گفت: اين كار از اهتمام به عبادات مستحب لازم تر و مهم تر است».

پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد سوم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=50&mid=237&pgid=3044