ابن ابى مُلَيكه

ابن ابى مُلَيكه
اين داستان ساختگى از ابن ابى مُلَيكه به سه گونه نقل شده است:
1 ـ با اسناد به مِسْوَر بن مخرمه، آن سان كه بُخارى در دو مورد، و مسلم، تِرمذى و ديگران در يك مورد نقل كرده اند.
2 ـ با اسناد به عبداللّه بن زبير، همان گونه كه تِرمذى روايت كرده است.
3 ـ به صورت مرسل، آن سان كه در المصنف عبدالرزّاق آمده است.
اين روايتِ مرسل به يكى از دو نفر برمى گردد: يا مِسْوَر يا عبداللّه بن زبير و يا هر دو تن، كه بعضى چنين احتمال داده اند. ما در اين مورد به هنگام بحث از روايت تِرمذى از عبداللّه بن زبير، سخن گفتيم.
در مورد روايت او از ابن زبير بايد بگوييم كه به جهت عدم اعتبار ابن زبير، اين روايت از درجه اعتبار ساقط است، و پيش از اين درباره آن بحث كرديم.
ولى درباره حديث مِسْوَر با تفصيل بيشترى سخن خواهيم گفت.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=14&pgid=171