ابن عبّاس

ابن عبّاس
روايت ابن عبّاس فقط از طريق ابوبكر بزّار و طبرانى نقل شده است، همان گونه كه در مجمع الزوائد آمده بود. البتّه همان جا متوجّه شديم كه ابوبكر هيثمى بعد از نقل اين روايت گفت:
يكى از راويان آن، عبيداللّه بن تمام است كه او در نقل حديث ضعيف است.
نگارنده مى گويد: ابن حجر از همين عبيداللّه بن تمام ياد كرده و گفته است كه اين روايت از روايات منكر اوست.
ابن حجر در ادامه مى گويد: دارُقْطنى، ابوحاتِم، ابوزُرعه و ديگران او را تضعيف كرده اند.
ابوحاتِم در مورد او مى گويد: عبيداللّه در نقل حديث قوى نيست، او احاديث منكرى را روايت كرده است . . ..
ساجى او را اين گونه توصيف مى كند: او فرد دروغگويى است، و احاديث منكرى را نقل كرده است.
ابن جارود و عُقَيلى اين حديث را نقل كرده و به جاى عبيداللّه بن تمام، از خالد از عِكْرَمه از ابن عبّاس روايت كرده اند كه مى گويد: على، از دختر ابوجهل خواستگارى كرد.
پيامبر صلّى اللّه عليه وآله براى او پيغام فرستاد كه اگر مى خواهى ازدواج كنى، دخترمان را به نزد ما بازگردان(1).

(1) لسان الميزان: 4 / 117.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=14&pgid=164