طُرق گوناگون حديث خواستگارى

بخش سوم

نگاهى به اسناد حديث خواستگارى

طُرق گوناگون حديث خواستگارى
با توجّه به آن چه نقل شد، طُرق گوناگون روايت اين حديث را از صحاح، مسانيد و ديگر منابع روايى ارائه نموديم، و چنان كه ملاحظه مى شود، اين سندها به ده نفر منتهى مى شوند:
1 ـ مِسْوَر بن مخرمه
2 ـ عبداللّه بن عبّاس
3 ـ على بن الحسين عليهما السلام
4 ـ عبداللّه بن زبير
5 ـ عُرْوَة بن زبير
6 ـ محمّد بن على
7 ـ سويد بن غفله
8 ـ عامر شَعْبى
9 ـ ابن ابى مُلَيكه
10 ـ مردى از مكّه
اينك چگونگى و موارد نقل اين افراد را به دقّت بررسى مى نماييم.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=14&pgid=163