روايت هاى مختلف از حديث خواستگارى / روايت هيثمى

بخش دوم
حديث خواستگارى
در مسندها و معجم هاى متأخر

روايت هاى مختلف از حديث خواستگارى
روايت هيثمى
هيثمى يكى از علماى متأخّر اهل سنّت، در كتاب مجمع الزوائد روايت مى كند كه ابن عبّاس مى گويد: على بن ابى طالب از دختر ابوجهل خواستگارى كرد.
رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله فرمود: «اگر قصد ازدواج با او را دارى پس دختر ما را به ما برگردان».
حديث خالد حذّاء در اين جا پايان مى يابد; اما در اين حديث اضافاتى هست كه مى گويد:
پيامبر صلّى اللّه عليه وآله فرمود: «به خدا سوگند! دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در زوجيّت يك فرد جمع نمى شوند».
اين روايت را طبرانى در هر سه معجم خود آورده و در معجم كبير خود آن را به اختصار نقل كرده است. بزّار نيز اين روايت را به اختصار نقل كرده است.
هيثمى در ذيل اين روايت مى گويد:
يكى از راويان آن، عبيداللّه بن تمام است كه او در نقل حديث ضعيف است(1).

(1) مجمع الزوائد: 9 / 327 شماره 15201.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=13&pgid=160