حديث خواستگارى و مصادر آن

بخش يكم
حديث خواستگارى در صحاح

حديث خواستگارى و مصادر آن
همان گونه كه پيش تر اشاره كرديم، نخستين نكته اى كه درباره اين حديث، جلب توجّه مى كند، اين است كه نه تنها محدّثان بزرگ اهل سنّت، همچون مسلم نيشابورى و بُخارى، بلكه تمام نويسندگان صحاح شش گانه بر اين روايت اتّفاق كرده اند. همچنين نويسندگان مسندها و سنن از متقدّمين و متأخّرين نيز ـ به جز معدودى از آن ها ـ آن را روايت كرده اند.
ما در آغاز، رواياتى را بيان مى كنيم كه در معتبرترين و مهم ترين كتاب هاى آن ها آمده است، كتاب هايى كه روايات آن ها به درستى و صحّت معروف شده اند. سپس آن چه را كه حاكم در المستدرك على الصحيحين آورده، و آن گاه مطالبى را كه ديگران روايت كرده اند، مورد بررسى قرار مى دهيم.

خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=5&mid=12&pgid=151