احمد بن عبدالله بن احمد

أحمد بن عبدالله بن أحمد
عمر بن احمد از احمد بن عبدالله بن احمد روايت مى كند. وى همان ابن نيرى است كه پيشتر شرح حالش گذشت. همين طور احوالات ساير راويان نيز پيشتر بررسى شد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد چهارم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=47&mid=228&pgid=2967