مناقشات آلوسی

مناقشات آلوسى
آلوسى نيز بدون هيچ زياده و نقصانى كلام دهلوى را در ذيل اين آيه تكرار كرده است كه به دليل بررسى و ردّ كامل مناقشات دهلوى، از پرداختن به كلام آلوسى خوددارى مى كنيم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=225&pgid=2875