دفع شبهات مخالفان

دفع شبهات مخالفان
چنان كه پيشتر بيان شد، پس از غصب خلافت، جريان حاكم تمام تلاش خود را جهت تأويل و توجيه حقايق وحيانى به نفع حاكميت به كار بست، از اين رو پيروان مكتب سقيفه به جاى بيان واقعيت موجود، به توجيه ماوقع پرداختند. در اين فرايند، مكتب اعتزال پيش گام و پرچم دار آن بودند و اشاعره نيز اين روش را نوعاً از معتزله اخذ كرده اند. واسطه انتقال اين گونه مطالب از معتزله به اشاعره نيز فخر رازى است.
در اين بخش ابتدا به طرح اشكالات امام معتزليان، يعنى قاضى عبدالجبار معتزلى مى پردازيم و در ادامه ساير مناقشات مطرح شده را بررسى خواهيم كرد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=225&pgid=2866