ادامه احادیث مربوط به نزول آیه مباهله درباره اهل بیت

ادامه احاديث مربوط به نزول آيه مباهله درباره اهل بيت
غير از روايت مناشده اميرالمؤمنين عليه السلام در شوراى شش نفره و روايت ابن سعد، روايات ديگرى نيز درباره نزول آيه مباهله در منابع اهل تسنن آمده است.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=225&pgid=2844