سعد بن ابی وقاص

سعد بن ابى وقاص
و در آخر سند نيز عامر از پدرش سعد بن ابى وقاص روايت مى كند.1
بنابراين روشن شد كه سند اين حديث بر مبناى عالمان رجالى اهل تسنن متقن و صحيح است، در حالى كه متأسفانه در رساله اى كه به ردّ استدلال ما به آيه تطهير پرداخته شده، هيچ اثرى از اين حديث ديده نمى شود. اين مطلب بيان گر اين است كه نويسنده به خود جرأت مناقشه در بخشى از روايات صحيح تفسير طبرى را نداده است و در روشى غير منطقى و مخالف با مبانى علمى و استدلالى، مجبور به گزينش احاديث شده است!


1. ر.ك: تهذيب التهذيب: 5 / 56 / ش 106.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2794