8ـ فخر رازی

8 ـ فخر رازى
وى كه در نزد اهل سنت به امام المفسّرين مشهور است، در تفسير خود پس از نقل حديث كساء ادعاى اتفاق و اجماع كرده، مى نويسد:
واعلم أن هذه الرواية كالمتّفق على صحّتها بين أهل التفسير والحديث;1
بدان كه اين روايت مانند احاديثى است كه بر صحت آن بين اهل تفسير و حديث اتفاق وجود دارد.


1. تفسير الرازي: 8 / 85 .

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2787