4ـ ابن حبّان

4 ـ ابن حبّان
وى اين حديث را در كتاب صحيح1 خود نقل كرده است و از آنجا كه وى ملتزم به صحت روايات كتاب خويش است، از اين رو حديث كساء در نزد وى نيز صحيح خواهد بود.


1. صحيح ابن حبّان: 15 / 432 ـ 433.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2783