صحّت حدیث و دیدگاه عالمان سنی در این باره

صحّت حديث و ديدگاه عالمان سنى در اين باره
بسيارى از عالمان مورد اعتماد اهل تسنن، يا به صحت اين احاديث تصريح كرده و يا آن را در كتاب هايى كه خود ملتزم به صحت آن هستند ذكر كرده اند كه در اين ميان مى توان به عالمان زير اشاره نمود:

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=46&mid=224&pgid=2779