حذیفة بن یمان

حذيفة بن يمان
حذيفة بن يمان نيز همان صحابى والامقام پيامبر است كه از ذكر شرح حال وى بى نيازيم.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2755