ربعی

ربعى
او همان ربعى بن خراش است. وى نيز از رجال مورد اعتماد در صحاح شش گانه است. ابن حجر او را ثقه و مورد اعتماد، عابد و مخضرم1 معرفى مى كند.2


1 . مخضرم: به كسى گفته مى شود كه دو دوره را درك كرده باشد. در اين جا منظور دوره تابعين و بعد از آنان است.
2 . تقريب التهذيب: 1 / 243.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2754