سفیان بن سعید

سفيان بن سعيد
وى همان سفيان ثورى است كه در گذشته شرح حال او را بيان كرديم.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2752