ابراهیم بن حسین کسائی

ابراهيم بن حسين كسائى
وى همان ابن ديزيل است كه شرح حال او را گفتيم.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2750