عبدالله به احمد بن جعفر شیبانی نیشابوری

عبدالله بن احمد بن جعفر شيبانى نيشابورى
خطيب بغدادى شرح حال عبدالله بن احمد را نگاشته است. خلاصه اى از سخن خطيب بغدادى چنين است:
او ثروتى فراوان داشت. بيشتر آن را در راه علم و عالمان، حج، جهاد و ديگر اعمال نيك هزينه كرد. او از معاصران و علماى هم طراز خويش روايت بيشترى شنيده است. ديگران رواياتى را به نقل از وى نگاشته اند.
يوسف بن عمر قوّاس، ابن ثلاّج، ابراهيم بن مخلد بن جعفر، ابوحسن بن رزقويه و ديگران از او روايت نقل كرده اند. وى ثقه و مورد اعتماد بود و به سال 372 هجرى درگذشت.1


1 . تاريخ بغداد: 9 / 391.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2748