ابوبکر محمّد بغدادی

ابوبكر محمّد بغدادى
حافظ عبدالغافر نيشابورى درباره وى مى گويد:
محمّد بن محمّد بن عبدالله بن جعفر عطّار ورّاق حنيفى حيرى، ابوبكر بن ابوسعيد بغدادى فردى فقيه، فاضل، ديندار، ظريف، كوتاه قد و چهره اى بانمك داشت كه از... روايت نقل كرده است. او به سال 416 هجرى درگذشت.1


1 . السياق فى تاريخ نيسابور: 37.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2747