بررسی سندی

بررسى سندى
اگر بخواهيم همه اين سندها را بررسى كنيم، بحث بسيار طولانى مى شود. به همين دليل به بيان صحّت يكى از اين سندها بسنده مى كنيم. در اين جا طريق دوم روايت چهارم را بررسى مى كنيم و يكايك رجال اين سند را معرفى مى نماييم:

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2746