روایت حمّویی جوینی با ذکر سند از ثعلبی

روايت حمّويى جوينى با ذكر سند از ثعلبى
شيخ الاسلام حمّوئى نيز با سندى اين روايت را از واحدى از ثعلبى نقل مى كند. وى مى نويسد:
شيخ عمادالدين عبدالحافظ بن بدران در شهر نابلس به من اجازه داد كه از او رواياتى را كه در ميان آن ها اين روايت بود نقل كنم. او نيز از قاضى جمال الدين عبدالقاسم بن عبدالصمد انصارى، از عبدالجبّار بن محمّد خوارى بيهقى، از امام ابوالحسن على بن احمد واحدى و با كسب اجازه هر يك از ديگرى به نقل اين روايت مى پرداخت. واحدى مى گويد: براى شيخ و استادمان ابواسحاق ثعلبى اين قسمت از تفسيرش را خواندم:
از سفيان بن عيينة درباره آيه (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذاب واقِع)سؤال شد كه درباره چه كسى نازل شده است؟... .1


1 . فرائد السمطين: 1 / 82 .

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=223&pgid=2740