آیه اکمال دین و دیدگاه ابن کثیر

آيه اكمال دين و ديدگاه ابن كثير
ابن كثير نيز كه شاگرد ابن تيميه به شمار مى آيد، هم در تفسير و هم در تاريخ خود در اين باره مطالبى را مطرح مى كند. در اين جا به بررسى مطالب هر يك از اين دو اثر وى مى پردازيم:

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2727