نقد دیدگاه ابن تیمیه

نقد ديدگاه ابن تيميه
استدلال به آيه قرآن كريم كه به واسطه روايتى صحيح تفسير شده، استدلال به حديث نيست; بلكه استدلال به قرآن كريم است.
از سوى ديگر، روايت مفسّر آيه نيز صحيح است، نه ساختگى... بنابراين، آن چه ابن تيميه ادّعا كرده از روى تعصّب بيان شده و سخنانى دروغ و تناقض آميز است.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2726