3. محمد بن عبدالله

3 . محمد بن عبدالله
محمد بن عبدالله بن حسين دقّاق همان برادرزاده ميمى است كه در گذشته شرح حال او ذكر شد. شرح حال احمد بن عبدالله بن نيرى را نيز پيش از اين معرفى كرديم. درباره بقيه رجال اين سند در ادامه سخن خواهيم گفت.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2724