2. ابوالحسین

2. ابوالحسين
ابوالحسين ابن نقور درگذشته سال 470 هجرى نيز يكى ديگر از رجال حديث مورد بحث است. خطيب بغدادى درباره او مى گويد: او صدوق است.
هم چنين ابن خيرون وى را ثقه و مورد اعتماد مى نامد.
ذهبى نيز پس از نقل ديدگاه خطيب بغدادى و ابن خيرون، مى نويسد:
ابن نقور، شيخ جليل، صدوق، مسند عراق، ابوالحسين احمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن نقور بغدادى بزّاز... .1


1 . براى آگاهى از اين مطالب ر.ك: همان: 18 / 372.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2723