طریق دوم / 1. ابوالقاسم ابن سمرقندی

طريق دوم
1 . ابوالقاسم ابن سمرقندى
ابوالقاسم بن سمرقندى متوفاى 536 هـ . ق راوى ديگر اين حديث است. ابن عساكر درباره او مى گويد: او ثقه بود و احاديث فراوانى داشت.
سلفى نيز او را ثقه و مورد اعتماد دانسته است.
ذهبى درباره او مى گويد: شيخ، امام، محدّث، سودمند در دانش، مسند، ابوالقاسم اسماعيل بن احمد... .1

1 . براى آگاهى از اين مطالب ر.ك: سير اعلام النبلاء: 20 / 28.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2722