2. ابوالحسین بن مهتدی

2 . ابوالحسين بن مهتدى
ابوالحسين بن مهتدى متوفاى 465 هـ . ق از ديگر راويان اين حديث است كه خطيب بغدادى وى را مورد اعتماد و شريف، سمعانى او را ثقه، حجت، شريف و داراى احاديث فراوان، اُبَيّ نرسي نيز او را ثقه كه براى مردم روايت مى خوانده، معرفى مى كنند. هم چنان كه ذهبى نيز او را امام، عالم، خطيب، محدث، حجت، مسند عراق،... سرور بنى هاشم در دوران خود... توصيف مى كند.1


1 . همه اين عبارات در سير اعلام النبلاء: 18 / 241 آمده است.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2720