نکته قابل توجه

نكته قابل توجه
شايان ذكر است خطيب بغدادى درباره سند اين روايت سخنى نگفته است. اما سياق عبارات وى و خدشه وارد نكردن به سند اين حديث از سوى او، و حتى ذكر دو طريق تا على بن سعيد، نشان از اعتقاد وى به صحّت اين روايت و تأكيدش بر اين مسأله دارد.
خطيب بغدادى فردى است كه ذهبى درباره شخصيت وى مى نويسد:
خطيب، پيشواى بى همتا، علاّمه داراى مقام فتوى، حافظ و ناقد حديث، محدّث دوران و خاتمه حافظان... وى آثار بسيارى دارد و در اين زمينه پيشگام بود. از ديگر دانشمندان برتر بود. او به گردآورى و تصنيف، تصحيح و تضعيف، جرح و تعديل و نگاشتن تاريخ و نيز شرح و توضيح احاديث مبادرت ورزيد و حافظ ترين فرد زمان خود شد... .
ذهبى در ادامه به نقل سخنان پيشوايان آنان در ستايش، توصيف و تجليل از خطيب بغدادى مى پردازد كه بيان آن ها در اين مجال نمى گنجد.1


1 . سير اعلام النبلاء: 18 / 270 ـ 297.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2717