4. علی بن سعید شامی

4 . على بن سعيد شامى
على بن سعيد شامى و ديگر رجال اين سند را در ادامه معرفى خواهيم كرد.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2716