3. احمد بن عبدالله

3 . احمد بن عبدالله
احمد بن عبدالله، معروف به ابن نيرى كه يكى ديگر از رجال اين حديث است، وى در سال 320 هجرى وفات يافته است. خطيب بغدادى او را مورد اعتماد1 و ابن كثير او را صدوق2 مى دانند.

1 . البداية والنهاية: 4 / 214.
2 . همان.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2715