2. محمد بن عبدالله

2 . محمد بن عبدالله
محمد بن عبدالله، برادرزاده ميمى دقّاق درگذشته 390 هـ . ق، وى نيز از راويان طريق دوم است.
خطيب بغدادى درباره او مى نويسد:
او فرد مورد اعتماد و امين، ديندار و فاضل بود.1
ذهبى درباره او مى نويسد: شيخ، صدوق، مُسند... و يكى از راويان مورد اعتماد بود... .2

1 . همان: 5 / 469.
2 . سير اعلام النبلاء: 16 / 256.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2714