3. ابو نصر حبشون

3 . ابونصر حبشون
راوى ديگر ابونصر حبشون است كه شرح حال وى به همراه بقيه راويان اين حديث در آينده هنگام بحث با ابن كثير، خواهد آمد.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2712