2. علی بن عمر حافظ

2 . على بن عمر حافظ
على بن عمر حافظ نيز همان دارقطنى (متوفاى سال 385 هـ . ق) است.
خطيب بغدادى درباره دارقطنى مى گويد:
او يگانه دوران خود، آقا و سرور و پيشواى زمانه اش بود كه در زمينه حديث شناسى و شناخت روايات غير معتبر و نيز در رجال شناسى سرآمد بود. او در اين راه، صادق، امانت دار، عادل و اهل فقاهت بود; به گونه اى كه مذهب و باورش راستين بود و شهادتش پذيرفته... از قاضى ابوطيب طبرى شنيدم كه مى گفت: دارقطنى در زمينه حديث، امير مؤمنان است... .1
ابن جوزى مى گويد: علاوه بر دانش حديث، او در زمينه علم قراءات قرآنى، نحو، فقه و شعر عالم بود و در كنار آن ها فردى عادل و داراى باورهاى صحيح و اهل طاعت بود.2
ذهبى نيز درباره دارقطنى مى نويسد:
دارقطنى، امام، حافظ حديث، عالم به علم تجويد، شيخ الاسلام و پرچم فرزانگان بود... از درياهاى دانش و پيشوايان بود كه حفظ حديث و رجال شناسى و شناخت سبب ضعف حديث به او ختم شد... .3


1 . تاريخ بغداد: 12 / 34.
2 . المنتظم: 14 / 380.
3 . سير اعلام النبلاء: 16 / 449.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2711