2. یحیی حمانی

2 . يحيى حمانى
يحيى حمانى، يكى ديگر از رجال اين حديث است. او از رجال مورد اعتماد مسلم در كتاب صحيح اوست. هم چنين از مشايخ و اساتيد ابى حاتم، مطيّن و ديگر بزرگان علماى اهل سنّت بوده است.
شمارى از علما، سخن يحيى بن معين درباره يحيى حمانى را نقل كرده اند كه گفته: او بسيار راستگو و مورد اعتماد است.
هم چنين گروهى از بزرگان جرح و تعديل او را ثقه و مورد اعتماد دانسته اند و گفته اند: كسانى كه درباره وى خدشه وارد مى كنند، به دليل حسادتى است كه به او دارند... .
هم چنين گفته اند: وى عثمان را دوست نمى داشت و مى گفت: معاويه بر كيش اسلام نبود.1


1 . ر.ك: تهذيب الكمال: 11 / 213 ـ 218.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=222&pgid=2705