محمد بن حمدون

محمد بن حمدون
ابوبكر محمد بن حمدون نيشابورى نيز از رجال اين حديث است كه در سال 320 هجرى قمرى وفات يافته است.
حاكم نيشابورى او را از افراد ثقه، دقيق و اهل سير و سفر به مناطق مختلف لقب مى دهد و مى گويد: او 87 سال عمر كرده است.1
خليلى نيز او را حافظ بزرگ حديث مى نامد.2 هم چنان كه ذهبى نيز وى را حافظ حديث، دقيق و عالم به علم تجويد لقب مى دهد.3


1 . همان: 15 / 61.
2 . همان.
3 . همان: 15 / 60.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=221&pgid=2692