ابو محمّد مخلّدی

ابومحمّد مخلّدى
ابومحمد مخلّدى نيز يكى از راويان اين حديث است كه همان حسن بن احمد نيشابورى و متوفاى 389 هجرى است.
حاكم نيشابورى درباره ابومحمّد مخلّدى مى گويد:
رواياتى كه او شنيده و يا نوشته و صحيح روايات او محكم است. او در دارالسُنّة به املاى روايت، اهتمام داشت. محدّث دوران خود بود و در ماه رجب سال 389 هجرى وفات يافت.1
ذهبى نيز مخلّدى را شيخ استاد صدوق، مسند... بسيار عادل، شيخ عدالت و باقى مانده خاندان علم... دانسته است.2


1 . همان: 16 / 540.
2 . همان: 16 / 539.

آیات غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=45&mid=221&pgid=2691